Bhaskar Chandavarkar

Music Director


Marathi 2006
Music Director
Marathi 2006
Music Director
Marathi 2005
Music Director
Marathi 2002
Music Director
Marathi 2000
Music Director
Hindi 1990
Music Director
Hindi 1986
Music Director
Hindi 1985
Music Director
Hindi 1984
Music Director
Bengali 1984
Music Director
Marathi 1982
Music Director
Hindi 1980
Music Director
Hindi 1978
Music Director
Kannada 1978
Music Director
Kannada 1978
Music Director
Marathi 1978
Music Director
Marathi 1977
Music Director
Hindi 1976
Music Director
Hindi 1975
Music Director
Marathi 1975
Music Director
Marathi 1975
Music Director
Malayalam 1975
Music Director
Hindi 1972
Music Director
Kannada 1971
Music Director