Wang Nai Peng Carl

Special Effects Technician ● Special Effects Coordinator ● Special Effects Makeup Artist


Mandarin 2016
Special Effects Technician
Chinese 2015
Special Effects Coordinator
Chinese 2016
Special Effects Makeup Artist