Narasimhan Srinivasan

Visual Effects Supervisor ● Compositor


Hindi 2009
Visual Effects Supervisor
Tamil 2008
Visual Effects Supervisor
Tamil 2007
Visual Effects Supervisor
Tamil 2004
Visual Effects Supervisor
Telugu 2004
Visual Effects Supervisor
Tamil 2002
Visual Effects Supervisor
English 2000
Compositor
Tamil 1998
Visual Effects Supervisor